Gebruikershandleiding AEG A52200GSW0 Freezer

Gebruikershandleiding voor het apparaat AEG A52200GSW0 Freezer

Gebruikershandleiding AEG A52200GSW0 Freezer

Extracten van inhoud

Inhoud van de samenvatting op de pagina nr. 1

A52200GSW0A42200GSW0NL GebruiksaanwijzingEN User manualFR Notice d'utilisationDE Benutzerinformation2193654

Inhoud van de samenvatting op de pagina nr. 2

2www.aeg.comINHOUD1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6BEDIENINGSPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inhoud van de samenvatting op de pagina nr. 3

NEDERLANDS1.3VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTENIn het belang van uw veiligheid en omeen correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens hetapparaat te installeren en in gebruik tenemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondigdoorleest. Om onnodige vergissingenen ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensendie het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en deveiligheidsvoorzieningen. Bewaar dezeinstruct

Inhoud van de samenvatting op de pagina nr. 4

4www.aeg.com– de ruimte waar het apparaat zichbevindt grondig ventileren• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan tebrengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrischeschok veroorzaken.WAARSCHUWING!Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomenuitsluitend worden vervangendoor een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.Het netsnoer mag n

Inhoud van de samenvatting op de pagina nr. 5

NEDERLANDS••••••Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.Wij adviseren u om 4 uur te wachtenvoordat u het apparaat aansluit, dankan de olie terugvloeien in de compressor.Rond het apparaat dient adequateluchtcirculatie te zijn, anders kan dittot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatieopvolgen.De achterkant dient zo mogelijk t

Inhoud van de samenvatting op de pagina nr. 6

6www.aeg.com2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT123541 Bedieningspaneel4 Typeplaatje2 Klepje5 Maxibox-mandjes3 Vriezermanden3. BEDIENINGSPANEEL1231 Alarmlampje2 Pilot Light3 Temperatuur-regelaar

Inhoud van de samenvatting op de pagina nr. 7

NEDERLANDS3.1 InschakelenSteek dan de stekker in het stopcontact.Draai de thermostaatknop naar rechtsop een gemiddelde stand.Het controlelampje en het alarmlampjegaan branden.3.2 UitschakelenDraai om het apparaat uit te zetten dethermostaatknop naar de stand "".3.3 TemperatuurregelingDe temperatuur wordt automatisch geregeld.Ga als volgt te werk om het apparaat inwerking te stellen:• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de minimale koude teverkrijgen.• draai de thermostaatknop op

Inhoud van de samenvatting op de pagina nr. 8

8www.aeg.com4.3 OntdooienDiepgevroren of ingevroren voedsel, kanvoordat het wordt gebruikt, ontdooidworden op kamertemperatuur.Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeksvanuit de vriezer gekookt worden als zenog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.5. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS5.1 Normale bedrijfsgeluiden5.3 Tips voor het invriezen• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dat is normaal.• Als de compre

Inhoud van de samenvatting op de pagina nr. 9

NEDERLANDSschikte wijze door de detailhandelaarwerden opgeslagen;• zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer gebracht worden;• de deur niet vaker te openen of opente laten staan dan strikt noodzakelijk9• als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuwworden ingevroren;• bewaar het voedsel niet langer dan dedoor de fabrikant aangegeven bewaarperiode.6. ONDERHOUD EN REINIGING6.1 De binnenkantschoonmakenVoordat u he

Inhoud van de samenvatting op de pagina nr. 10

10 www.aeg.comZet, ongeveer 12 uur voordat ugaat ontdooien, de temperatuurregelaar op een hogere stand,om voldoende koudereserve opte bouwen voor de onderbrekingtijdens de werking.Volg onderstaande aanwijzingen om derijp te verwijderen:1. Het apparaat uitschakelen2. Verwijder al het ingevroren voedsel,wikkel het in een paar lagen krantenpapier en leg het op een koeleplaats.LET OP!Raak ingevroren voedsel niet metnatte handen aan. Uw handenkunnen dan aan de productenvastvriezen.3. Laat de deur ope

Inhoud van de samenvatting op de pagina nr. 11

NEDERLANDS117. PROBLEEMOPLOSSINGWAARSCHUWING!Haal de stekker uit het stopcontact voordat u problemen gaatoplossen.Alleen een gekwalificeerde elektricien of een bevoegd persoonmag problemen oplossen dieniet in deze handleiding beschreven zijn.ProbleemMogelijke oorzaakHet apparaat werktHet apparaat is uitgeniet. Het controleschakeld.lampje knippert niet.OplossingZet het apparaat aan.De stekker zit niet goedin het stopcontact.Steek de stekker goed inhet stopcontact.Het apparaat krijgt geenstroom. E

Inhoud van de samenvatting op de pagina nr. 12

12 www.aeg.comProbleemMogelijke oorzaakOplossingProducten zijn te dicht op Bewaar de producten opelkaar geplaatst.een manier die een koudeluchtcirculatie mogelijkmaakt.Er is te veel rijpvorming.Het product is niet goedverpakt.Verpak het op de juistemanier.De temperatuurknop isniet goed ingesteld.Stel een hogere temperatuur in.7.1 De deur sluiten3.1.Maak de afdichtingen van de deurschoon.2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".Vervang, indien nodig, de defectedeurafdichtingen. Neem

Inhoud van de samenvatting op de pagina nr. 13

NEDERLANDS138.2 Locatie100 mmminHet apparaat moet ver van hittebronnen,zoals radiatoren, boilers, direct zonlichtenz., vandaan worden geïnstalleerd.Zorg er voor dat de lucht vrij kan circuleren aan de achterkant van de kast. Alshet apparaat onder een wandkast wordtgeplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast en dewandkast ten minste 100 mm bedragenom optimale prestaties te garanderen.Voor de beste prestatie kunt u het apparaat echter beter niet onder een wandkast zetten.

Inhoud van de samenvatting op de pagina nr. 14

14 www.aeg.com8.5 horizontale afstellingZorgvuldige horizontale afstelling voorkomt trillingen en lawaai van de machinetijdens de werking. Om de hoogte vanhet apparaat aan te passen, spant u detwee voorvoetjes meer of minder aan.8.6 Omkeerbaarheid van de deurOm de volgende handelingen uitte voeren, raden we aan dit tedoen met de hulp van een tweede persoon die de deuren vanhet apparaat tijdens de werkzaamheden stevig vasthoudt.Om de volgende handelingen uit te voeren, raden we aan dit te doen me

Inhoud van de samenvatting op de pagina nr. 15

NEDERLANDSAB15• Schroef de pen (A) los en monteer deze weer aan de tegenoverliggendekant.• Verwijder het kapje (B) en plaats hetaan de tegenoverliggende kant.• Schroef de onderste scharnieren vast.• Plaats de plint terug.• Zet het apparaat rechtop.• Bevestig de handgreep aan de tegenoverliggende kant en plaats de kunststof plugs (in het zakje van de gebruiksaanwijzing) in de open gaatjes.• Voer een eindcontrole uit en verzekeru ervan dat:– Alle schroeven zijn aangedraaid.– De d

Inhoud van de samenvatting op de pagina nr. 16

16 www.aeg.comCLICK!BRRR!BLUBB!HISSS!CLICK!BRRR!BLUBB!HISSS!

Inhoud van de samenvatting op de pagina nr. 17

NEDERLANDSSSSRRR!SSSRRR!CRACK!CRACK!10. TECHNISCHE GEGEVENSA42200GSW0A52200GSW0Hoogte1540 mm1540 mmBreedte595 mm595 mmDiepteAfmetingen658 mm658 mmTijdsduur30 h20 hVoltage230 - 240 V230-240 VFrequentie50 Hz50 HzDe technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in hetapparaat en op het energielabel.11. MILIEUBESCHERMINGRecycle de materialen met hetsymbool . Gooi de verpakking ineen geschikte verzamelcontainer omhet te recyclen.Help om het milieu en devolksgezondheid te besch

Inhoud van de samenvatting op de pagina nr. 18

18 www.aeg.comapparaten gemarkeerd met hetsymbool niet weg met hethuishoudelijk afval. Breng hetproduct naar het milieustation bij uin de buurt of neem contact op metde gemeente.

Inhoud van de samenvatting op de pagina nr. 19

ENGLISH19CONTENTS1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PRODUCT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CONTROL PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inhoud van de samenvatting op de pagina nr. 20

20 www.aeg.com1.SAFETY INSTRUCTIONSIn the interest of your safety and to ensure the correct use, before installingand first using the appliance, read thisuser manual carefully, including its hintsand warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important toensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save theseinstructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved orsold, so that everyone using i

LEAVE A COMMENT